Zanesení informací o evidenci skutečných majitelů (ESM) do evidence

Jste právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku? Pak právě vás se týká tato novinka se kterou vám rádi pomůžeme. Naše společnost nabízí v oblasti evidence a zápisu skutečného majitele poradenství vč. vypracování a podání příslušného formuláře za Vaši společnost k místně příslušnému rejstříkovému soudu. OBRAŤTE SE S RADOU NA NAŠI ÚČETNÍ KANCELÁŘ V OLOMOUCI!!!

Touto cestou bychom Vás rádi informovali o nové zákonné povinnosti, která ukládá právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku zapsat údaje o jejich „skutečných majitelích“ do příslušné evidence skutečných majitelů (ESM) vedené rejstříkovými soudy. Tuto povinnost musí splnit statutární orgán právnické osoby zapsané do OR, ne skutečný majitel a to do 31.12.2018. V případě, že splníte výše uvedenou povinnost do konce roku 2018 ušetříte, neboť soudní poplatek za zápis skutečného majitele se neplatí. 

Od 1.1.2019 bude soudní poplatek činit 1.000,- Kč.

 

Níže uvádíme bližší informace k dané povinnosti

a) Skutečným majitelem je fyzická osoba:

  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě,
  • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku obchodní korporace, nebo
  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel znám nebo nelze-li jej podle předchozích bodů určit.

b) Zákonná úprava implementuje směrnici EU proti praní špinavých peněž a financování terorismu (tzv. AML – anti money laundering). Povinnost konkrétně vyplývá z § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci sv. fondů, přičemž pojem „skutečný majitel“ je pak definován v § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

c) Novela zákona nabyla účinnosti dne 1.1.2018, dle přechodných ustanovení je nutné tuto povinnost splnit do 31.12.2018.

d) Návrh na zápis podává právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, ne skutečný majitel.

e) Sankce za neuvedení skutečného majitele do evidence jsou nyní nepřímé, přičemž souvisí především s povinnou kontrolou vlastnické struktury ze strany finančních institucí (hrozí komplikace v bance při zakládání účtů a při žádostech o úvěr), účastí na veřejných zakázkách či přihlášení pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Finanční sankce v právních předpisech dosud chybí. Je ovšem pravděpodobné, že do budoucna se budou případné sankce zpřísňovat, aby byl naplněn účel právní úpravy.

f) ESM je neveřejná - přístup do ní má příslušná právnická osoba, jíž se zápis týká, osoba mající na tom oprávněný zájem v souvislosti předcházení některým trestným činům, soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, ČNB, zpravodajská služba, NBÚ, NKÚ a některé další subjekty (zejména banky, notáři, zadavatelé).

Zpět na přehled novinek

Novinky - výpis všech